Some information on this site is available in English only x

最大经营种类

最大工业行业

  • 林业、木材加工业及造纸工业

  • 化学工业及石油化工

  • 钢铁冶金业

  • 电力工业

优先投资方向

  • 生物工艺学

  • 采矿

  • 碳氢化合物原料深加工及运输

  • 旅行

  • 化学工业及石油化工

集群发展中心

 

有大型公司

 
 
 

Report inaccuracy