Some information on this site is available in English only x

最大经营种类

最大工业行业

 • 林业、木材加工业及造纸工业

 • 粮食生产

 • 其他机器及设备制造

 • 交通工具及设备制造

 • 燃料工业

 • 化学工业及石油化工

 • 电力工业

优先投资方向

 • 保健事业

 • 信息技术

 • 林业、木材加工业及造纸工业

 • 冶金业

 • 教育

 • 汽车、摩托车、生活用品、 个人日用品等修理、 批发及零售

 • 机器及设备制生产

 • 建筑工业

 • 农业

集群发展中心

 • New Stellar

  High-tech industries of mechanical engineering (rocket aviation engine-building, power engineering)

  Perm

 

有大型公司

 
 
 

Report inaccuracy