Some information on this site is available in English only x

最大经营种类

最大工业行业

  • 林业、木材加工业及造纸工业

  • 其他机器及设备制造

  • 建材工业

  • 燃料工业

  • 电子及光学机械工业

  • 电力工业

优先投资方向

  • 渔业综合体

  • 燃料工业

  • 电力工业

有大型公司

 
 
 

Report inaccuracy