Some information on this site is available in English only x

最大经营种类

最大工业行业

 • 铁路机器制造业

 • 轻工业

 • 林业、木材加工业及造纸工业

 • 国防工业体系

 • 其他机器及设备制造

 • 化学工业及石油化工

 • 钢铁冶金业

 • 有色冶金业

 • 电子及光学机械工业

 • 电力工业

优先投资方向

 • 铁路机器制造业

 • 轻工业

 • 林业、木材加工业及造纸工业

 • 其他机器及设备制造

 • 农业机器制造业

 • 机床制造业

有大型公司

 
 
 

Report inaccuracy